Gradsko vijeće grada Belišća

Predsjednik Gradskog vijeća:

01. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., iz Bistrinaca, Vladimira Nazora 44 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

predsjednik.gv@belisce.hr

Zamjenici Predsjednika Gradskog vijeća:

02. DEJAN ŠOVAGOVIĆ dipl.ing. iz Belišća, Ulica Antuna Gustava Matoša 6/B – SDP
03. DRAGAN ANOČIĆ, dipl.inž.šumarstva iz Belišća, Ulica Kralja Dmitra Zvonimira 41 – HDZ

Ostali članovi Gradskog vijeća:

04. MILAN ZAMAKLAR iz Belišća, Borik 21 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
05. BOJAN VUKSANIĆ iz Bocanjevaca, Matije Gupca 104 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
06. STEVO GALOŠEVIĆ iz Vinogradaca, Matije Gupca 11 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
07. DRAGOMIR ŠIMIĆ iz Belišća, Ivane Brlić-Mažuranić 8 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
08. IVANKA PEK iz Belišća, Ulica Kralja Tomislava 75 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
09. LEA KOZINA iz Veliškovaca, Ulica Kralja Tomislava 104 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
10. MARIO BALOG iz Bistrinaca, Marka Oreškovića 75/B – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
11. JOSIPA BLAŽEVIĆ iz Tiborjanaca, Braće Radića 17 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
12. NIKOLA SVRTAN iz Gata, Ulica Kralja Zvonimira 36 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
13. MILAN STRAHINEC iz Gorice Valpovačke, Stjepana Radića 50 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
14. LARA VIDAKOVIĆ iz Kitišanaca, Kardinala Alojzija Stepinca 16 – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
15. ANTONELA BUNGIĆ CRNOGAJ, dipl.iur. iz Belišća, Vijenac J.J.Strossmayera 29 – HDZ
16. MATKO JELKIĆ, dipl.oec. iz Bistrinaca, Radnička 31 – HDZ
17. MARIJA ILIĆ iz Belišća, Ulica Kardinala Stepinca 25 – HSU.

Djelokrug rada

1. bira predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
2. donosi Statut grada Belišća i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
3. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
4. donosi godišnji proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
5. donosi programe javnih potreba,
6. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
7. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva, osim kada je to zakonom drukčije određeno,
8. osniva radna tijela te bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
9. imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
10. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Grada ili Poglavarstvu grada Belišća u cjelini, uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad Belišće, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. odlučuje o davanju koncesija,
14. odlučuje o sastavu nadzornog odbora trgovačkih društava u kojima grad Belišće ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika grada Belišća u skupštinama trgovačkih društava u kojima grad Belišće nema 100-tni udjel odnosno dionice,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga grada Belišća te utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnijih za grad Belišće,
18. donosi akte urbanističkog planiranja za grad Belišće,
19. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za grad,
20. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje grada Belišća,
21. odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće,
22. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načinu dodjeljivanja javnih priznanja,
23. dodjeljuje javna priznanja grada Belišća,
24. odlučuje o pristupanju grada Belišća udruženjima jedinica lokalne samouprave i o suradnji s odgovarajućim jedinicama drugih država,
25. raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
26. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
27. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

ODBORI I KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA
1. BOJAN VUKSANIĆ, Bocanjevci, M.Gupca 104 – predsjednik
2. DEJAN ŠOVAGOVIĆ, dipl.ing., Belišće, Ulica Antuna Gustava Matoša 6/B3 – član
3. MATKO JELKIĆ, dipl.oec., Bistrinci, Radnička 31. – član

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. MILAN ZAMAKLAR, Belišće, Borik 21 – predsjednik
2. LEA KOZINA, Veliškovci, Ulica Kralja Tomislava 104 – članica
3. ANTONELA BUNGIĆ CRNOGAJ, dipl.iur., Belišće, Vijenac J.J.Strossmayera 29 – članica

Video galerija