Gradsko vijeće grada Belišća

Predsjednik Gradskog vijeća:

01.TOMISLAV VUKELIĆ, dipl.ing., Belišće, M. Gupca 129 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”

predsjednik.gv@belisce.hr

Zamjenici Predsjednika Gradskog vijeća:

02. PAVO MILEKIĆ, Belišće, J.Kozarca 1 – SU
03. DUBRAVKO ŠILOVIĆ, Veliškovci, Kralja Tomislava 20 B – HDZ

Ostali članovi Gradskog vijeća:

04. MARKO PAVLOVIĆ, univ.bacc.comp, Bistrinci, M. Gupca 66 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
05. TOMISLAV PETROVIĆ, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 16a – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
06. DARIO FLETKO, mag.ing.comp., Bistrinci, V. Nazora 44 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
07. JOSIP KOZINA, Veliškovci, Kralja Tomislava 104 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
08. PAVO MATKOVIĆ, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 18 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
09. STEVO GALOŠEVIĆ, Vinogradci, M. Gupca 11 – nezavisni “SNAGA Grada Belišća”
10. MILICA PERKOVIĆ, Bistrinci , M. Gupca 56 HDZ
11. MARKO PAVIĆ, dipl.ing. Belišće, P.A. Hoffmana 3a– HDZ
12. JOSIP RAKMIĆ, Bistrinci, Braće Radić 35 – HDZ
13. IVICA ŠAMADAN, Vinogradci, Kralja Tomislava 43 – HDZ
14. DEJAN ŠOVAGOVIĆ, dipl.ing., Belišće, A. G. Matoša 6b – SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista
15. ZORISLAV HEGEDUŠ, Belišće, Bana J. Jelačića 33 – SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista
16. SLAVKO MARJANČEVIĆ, dipl.ing, Belišće, V. Nazora 73 – SDP, HSU, HNS, HSLS, Zelena lista
17. CHRISTIAN USKOKOVIĆ, Belišće, Vij. S.H. Gutmanna 2D – HSP

Djelokrug rada

1. bira predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća,
2. donosi Statut grada Belišća i odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta,
3. donosi opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
4. donosi godišnji proračun, odluku o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna,
5. donosi programe javnih potreba,
6. donosi poslovnik Gradskog vijeća,
7. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva, osim kada je to zakonom drukčije određeno,
8. osniva radna tijela te bira i razrješava članove radnih tijela Gradskog vijeća,
9. imenuje i razrješava druge osobe ako je to određeno zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,
10. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Poglavarstva Grada ili Poglavarstvu grada Belišća u cjelini, uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,
11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad Belišće, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,
12. odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,
13. odlučuje o davanju koncesija,
14. odlučuje o sastavu nadzornog odbora trgovačkih društava u kojima grad Belišće ima 100-tni udjel odnosno dionica i određuje predstavnika grada Belišća u skupštinama trgovačkih društava u kojima grad Belišće nema 100-tni udjel odnosno dionice,
15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,
16. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
17. razmatra stanje iz područja samoupravnog djelokruga grada Belišća te utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti važnijih za grad Belišće,
18. donosi akte urbanističkog planiranja za grad Belišće,
19. donosi odluke o gradskim porezima, naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za grad,
20. odlučuje o raspisivanju referenduma za područje grada Belišća,
21. odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Gradsko vijeće,
22. odlučuje o utvrđivanju uvjeta i načinu dodjeljivanja javnih priznanja,
23. dodjeljuje javna priznanja grada Belišća,
24. odlučuje o pristupanju grada Belišća udruženjima jedinica lokalne samouprave i o suradnji s odgovarajućim jedinicama drugih država,
25. raspisuje izbore za vijeća mjesnih odbora,
26. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
27. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

ODBORI I KOMISIJE GRADSKOG VIJEĆA

MANDATNA KOMISIJA
1. Tomislav Petrović, Belišće – predsjednik
2. Christian Uskoković, Belišće
3. Dejan Šovagović, Belišće

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Tomislav Vukelić, Belišće – predsjednik
2. Pavo Milekić, Belišće
3. Branko Šmit, Belišće

KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE
1. Josip Kozina, Veliškovci – predsjednik
2. Anica Mikolašević, Bistrinci
3. Ivkica Pavlović, Belišće

KOMISIJA ZA DAVANJE NAZIVA ULICA, PARKOVA I TRGOVA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA
1. Dinko Burić, gradonačelnik, Belišće – predsjednik
2. Marko Pavlović, Belišće
3. Ivan Kopjar, Gat
4. Jadranka Karapetrić, Belišće
5. Maja Matoković, Belišće
6. Tomislav Petrović, Belišće
7. Marko Pavić, Belišće

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
1. Dario Fletko, Bistrinci – predsjednik
2. Zorislav Hegeduš, Belišće
3. Vlado Jung, Belišće

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Marko Pavlović, Bistrinci – predsjednik
2. Petar Ljubičić, Belišće
3. Marijana Sabljak, Belišće

ODBOR ZA SOCIJALNU SKRB
1. Domagoj Varžić, zamjenik gradonačelnika, Belišće – predsjednik
2. Antonija Andrašek Barić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Valpovo
3. Slaven Starčić, socijalni radnik Centra za socijalnu skrb Valpovo
4. Branko Kudlaček, Belišće
5. Dobrila Peroković, Belišće
6. Goran Mandić, Bistrinci
7. Vlasta Sumarev, Belišće

ODBOR ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA
1. Pavo Milekić, Belišće – predsjednik
2. Josip Kozina, Veliškovci – zamjenik predsjednika
3. Dubravko Šilović, Veliškovci
4. Christian Uskoković, Belišće
5. Pavo Matković, Belišće
6. Zlatko Rogač, Belišće
7. Dragomir Šimić, Belišće

Video galerija