I. URED GRADONAČELNIKA

1
2
3
4
5
6

Tel: +38531 400-601, Fax: +38531 400-602

Gradonačelnik Dinko Burić, dr. med.
E-mail: dinko.buric@belisce.hr

Zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković
Tel: +38531 400-636, E-mail: ljerka.vuckovic@belisce.hr

Zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić, dipl. oec.
Tel: +38531 400-624, E-mail: domagoj.varzic@belisce.hr

 

I.1. ODSJEK ZA PROTOKOL I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Savjetnica za odnose s javnošću i informiranje Ana Pavlović Martinović, mag.educ.philol.croat.
Tel: +38531 400-605, E-mail: ana.martinovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja propisa iz djelokruga rada Odsjeka, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, sudjelovanje u izradi financijskog plana i program rada Odsjeka, organizacija i provođenje poslova službenog protokola, obavljanje poslova odnosa s javnošću te suradnja s medijima lokalne i državne razine u cilju informiranja o djelatnostima u upravnim odjelima grada, poslovi u svezi prava na pristup informacijama te poslovi u svezi predstavki i pritužbi građana te zaprimanje pitanja građana sa službene gradske internetske stranice te sastavljanje i dostavljanje odgovora građanima, poslovi informatičke edukacije zaposlenika grada, gradskih ustanova i drugih gradskih tijela, poslovi poboljšanja i unaprjeđenja informacijskog sustava gradske uprave, održavanje službene gradske internetske stranice te sastavljanje vijesti i postavljanje na internetsku stranicu, poslovi vođenja propisanih evidencija i baza podataka.

 

I.2. ODSJEK ZA OPĆE, ADMINISTRATIVNE I POMOĆNO-TEHNIČKE POSLOVE

Voditeljica Jasna Mijatović
Tel: +38531 400-601, E-mail: jasna.mijatovic@belisce.hr

Administrativni referent Iva Kirner
Tel: +38531 400-601, E-mail: iva.kirner@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima, poslovi organiziranja i obavljanja poslova uredskog poslovanja, zaprimanja, razvrstavanja i otpreme pošte, poslova raspoređivanja akata po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzimanja i raspoređivanja predmeta prema internim dostavnim knjigama i vođenja urudžbenog zapisnika, poslovi prijema stranaka te poslovi rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika, nabave uredskog materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora, organizacija obavljanja poslova čišćenja i održavanja ureda gradske uprave i drugih objekata u vlasništvu grada Belišća, organiziranje poslova u svezi korištenja i održavanja službenih gradskih vozila, organiziranje poslova održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te drugih poslova iz djelokruga rada Odsjeka.

 

I. 3. ODSJEK ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

Voditeljica Odsjeka za gospodarska i društvena pitanja dr.sc. Nada Milas Bosanac, mag.oec.

Tel: +38531 400-611, E-mail: nada.milas.bosanac@belisce.hr

Djelokrug poslova

Odsjek za gospodarska i društvena pitanja  posebna je ustrojstvena jedinica Ureda gradonačelnika u kojem se obavljaju:

poslovi planiranja gospodarskog i društvenog razvoja Grada, poslovi implementacije i održavanja sustava upravljanja poslovnim i društvenim procesima, poslovi podrške Gradonačelniku i nadležnim tijelima Grada u definiranju strateških gospodarskih i socijalnih ciljeva i inicijativa te definiranju ključnih pokazatelja ostvarenja postavljenih ciljeva, poslovi provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza gospodarskih i društvenih procesa, poslovi podrške Gradonačelniku i nadležnim tijelima Grada u definiranju projekata razvoja i njihovoj implementaciji, poslovi izrade akata u vezi s upravljanjem i unapređenjem gospodarskih i socijalnih procesa, poslovi izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Gradonačelnika, poslovi pružanja stručne pomoći Gradonačelniku, gradskim tvrtkama i ustanovama, odnosno gradskim upravnim tijelima vezane uz provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa te poslovi suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima i institucijama.

poslovi organizacije i predlaganja suradnje Grada s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu te u vezi s tim koordinacije predstavljanja Grada, koordinacije suradnje i predstavljanja Grada u međunarodnim institucijama i organizacijama te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih ili društvenih djelatnosti, suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analiza iz područja suradnje za potrebe Gradonačelnika.

 

Viša stručna suradnica za edukaciju službenika i zaštitu na radu Tamara Bilić, mag.iur.
Tel: +38531 400-622  E-mail: tamara.bilic@belisce.hr

Video galerija