II. TAJNIŠTVO GRADA

1
2
3
4
5
6

 

V.d. tajnika Grada Sanja Majstorović Stanić, dipl. iur.
Tel: +38531 400-628, E-mail: sanja.ms@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi planiranja, upravljanja i koordiniranja radom i poslovima Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organiziranje poslova i raspoređivanje na službenike i namještenike te praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, zastupanje Odjela i potpisivanje akata Odjela u pravnom prometu iz djelokruga rada, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu Odjela, praćenje zakonskih propisa i davanje tumačenja propisa, obrađivanje i davanje mišljenja na nacrte akata drugih upravnih tijela i pravnih osoba u vlasništvu Grada, pomaganje Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u poslovima iz njihovog djelokruga, koordiniranje i obavljanje poslova vezanih za sudske sporove u kojima je Grad po bilo kojoj osnovi stranka, obavljanje poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada, obavljanje poslove vatrogastva, zaštite i spašavanja te civilne zaštite, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata.

Savjetnik za lokalnu samoupravu Ivan Paloh, dipl. iur.

 Djelokrug poslova

Poslovi praćenja zakonskih propisa iz djelokruga rada Odjela, obavljanje stručne pripreme, obrade i otpreme materijala za sjednice Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih stalnih ili povremenih radnih tijela, poslovi sazivanja sjednica radnih tijela te izrađivanje zapisnika i konačnih tekstova odluka i drugih akata koje donose Gradsko vijeće, Gradonačelnik i njihova stalna ili povremena radna tijela i dostavljanje akata tijelima državne uprave radi nadzora, poslovi sazivanja i održavanja sjednica Stožera civilne zaštite te pomaganje u obavljanju poslova zaštite i spašavanja, poslovi u svezi radnog vremena trgovina i ugostiteljskih objekata, arhivski poslovi te briga o smještaju i organizaciji arhive u skladu s zakonskim propisima, briga o objavi akata u Službenom glasniku grada Belišća, poslovi u svezi dodjele javnih priznanja.

 

I.ODSJEK ZA JAVNU NABAVU

Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu Danijela Žulj, dipl.iur.
Tel: +38531 400-621, E-mail: danijela.zulj@belisce.hr

 

II.2. ODSJEK ZA RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA IMOVINOM

Voditeljica Odsjeka Jasna Slijepčević
Tel: +38531 400-622, E-mail: jasna.slijepcevic@belisce.hr

 

Dokumenti

Odluka o zakupu poslovnog prostora

Video galerija