III. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

1
2
3
4
5
6

Pročelnica Božica Lalić, dip.oec.
Tel. +38531 400-610, E-mail: bozica.lalic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi praćenja izvršavanja poslova i obavljanja nadzora, organizacija poslova i raspoređivanje istih na službenike, upravljanje i koordiniranje radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, poslovi pripreme akata i programa za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, izrade financijskog plana i programa rada Odjela, podnošenje izvještaja o radu Odjela, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, praćenje primjene propisa i davanje stručnih uputa za rad, utvrđivanje terminskog plana pripreme i planiranja proračuna grada i proračunskih korisnika, izrada prijedloga smjernica za plan i pripremu jednogodišnjih i višegodišnjih projekcija plana proračuna i proračunskih korisnika, izrada analize troška i dobiti kod ekonomskih investicija, izrada analize učinkovitosti ili opravdanosti troškova za neprofitne investicije, financijsko praćenje investicija Grada, izrada i priprema nacrta proračuna i ostalih pratećih financijskih dokumenata u suradnji s Gradonačelnikom, pročelnicima odjela i korisnicima proračuna, sudjelovanje u izradi predinvesticijskih studija, u izradi ugovora o investicijama, iznošenje prijedloga financijsko-planskih dokumenata Gradonačelniku i Gradskom vijeću  kao i svih izvješća iz djelokruga rada Odjela, predlaganje mjera za poboljšanje naplate potraživanja Grada, briga o zakonitosti rada Odjela  u skladu s računovodstvenim propisima, priprema nacrta akata vezanih uz ustrojstvo unutarnjeg nadzora te briga o njihovom izvršavanju, briga o obavljanju knjigovodstvenih poslova za potrebe Turističke zajednice grada Belišća i Gradske knjižnice i čitaonice Belišće, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim Odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

 

III.1. ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Domagoj Crnogaj, dipl.oec.
Tel: +38531 400-614, E-mail: domagoj.crnogaj@belisce.hr

 

III.2. ODSJEK ZA OBRAČUN PLAĆA I RAČUNA, ANALITIKU, FINANCIJSKO I MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

Stručna referentica za obračun plaća i računa Suzana Filipović Vorih
Tel: +38531 400-612, E-mail: suzana.fv@belisce.hr

Stručna referentica analitičarka Mirjana Vučković
Tel: +38531 400-613, E-mail: mirjana.vuckovic@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi obračuna plaća i obavljanja potrebne predradnje za ažurno vođenje svih evidencija vezanih uz isplate iz plaća, kontrola i priprema obrazaca vezanih uz isplatu plaća, statističke izvještaje, izvještaje za banke, obrada podataka o isplaćenim plaćama za potrebe mirovinskog osiguranja, vođenje evidencije Poreznih kartica (PK-1), poslovi obračuna bolovanja i briga o ispunjavanju i dostavljanju svih potrebnih obrazaca u HZZO i u HZMO, obračun i isplata putnih naloga i vođenje pomoćne knjige evidencije službenih putovanja, pomoćne knjige ulaznih računa, knjigovodstveno praćenje plaćanja tih računa (dnevna ažurnost), vođenje pomoćne knjige izlaznih računa te praćenje naplate tih računa, obrada virmanskih naloga za plaćanje i briga o njihovom izvršenju, izrada kompenzacije – samostalno zatvara krugova, specifikacije plaćanja i potraživanja, suradnja sa stručnim referentima za porezno knjigovodstvo i analitičke evidencije, vođenje blagajne financijskog knjigovodstva (gotovinske isplate), utvrđivanje završnog stanja dugovanja i potraživanja po računima krajem godine, priprema podataka za unos u financijske izvještaje (kvartalno, godišnje), briga o arhiviranju pomoćnih knjiga i evidencija nakon završnog računa, te njihovo čuvanje prema Zakonu o računovodstvu, poslovi vođenja analitičke evidencije komunalne naknade (poreza na nekretnine) građana i poslovnih prostora, naknada za uređenje voda, najma gradskih stanova i garaža, te drugih evidencija po potrebi, priprema rješenja o zaduženju i uplatnica obveznicima, izrada izvješća prema nadležnim tijelima, vođenje analitičke evidencije plaćanja zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta, ažuriranje podataka prema nalogu Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo, vođenje analitičke evidencije obročne otplate prodanih stanova, dnevno usklađivanje uplate sa stručnim referentom – knjigovođom, obračunavanje zatezne kamate, priprema podataka o nenaplaćenim prihodima za provodbu postupka prisilne naplate potraživanja, izrada pomoćne evidencije – stanja na kraju godine.

Video galerija