27 SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

Objavljeno: 22. 3. 2013.

Temeljem članka 42. stavka 1. alineje 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09), sazivam

27. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. ožujka 2013. godine (utorak) u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Kralja Tomislava 206, s početkom u 17,00 sati.
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D
1. Usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
2. Aktualni sat
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka povodom razmatranja Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće za period 01.01.-31.12.2012. godine
Izvjestitelj: Zdenko Glasovac, prof. ravnatelj i Blaženka Draženović – Dječji vrtić “Maslačak” Belišće
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga zaključaka iz nadležnosti Gradske knjižnice i čitaonice Belišće:
– Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za 2012. godinu
– Zaključak povodom razmatranja Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Belišće za period 1.1.2012.-31.12.2012. godine
Izvjestiteljica: Vlasta Vicić ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
5. Razmatranje prijedloga i donošenje:
– Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
– Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Komisije za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o odobravanju Plana rada Savjeta mladih – aktivnosti za provedbu kroz 2013. godinu.
Izvjestitelj: Dinko Jukić, predsjednik Savjeta mladih grada Belišća
7. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključaka iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Belišća za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa investicijskog održavanja građevinskih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja nerazvrstanih cesta grada Belišća (prigradska naselja) za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu grada Belišća za 2012. god.
Izvjestiteljica: Jasna Slijepčević
8. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključaka iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa grada Belišća za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2012. god.
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl. oec.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje zaključaka iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2012. god.
– Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2012. god.
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
10. Razmatranje prijedloga Izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl. ing., pročelnica Jadranka Krpan, dipl. oec.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna programa iz nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2013. godinu te donošenje odluke
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi grada Belišća u 2013. godini
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja, školstva i obrazovanja grada Belišća u 2013. godini
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u gradu Belišću za 2013. godinu
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu grada Belišća za 2013. godinu
– Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i informatici grada Belišća za 2013. godinu
– Odluke o izmjeni Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić
12. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna Programa iz nadležnosti Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja za 2013. godinu
– Odluka o izmjenama i dopunama Programa investicijskog održavanja građevinskoih i komunalnih objekata u vlasništvu grada Belišća za 2013. godinu
– Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja stambenih zgrada u vlasništvu grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestiteljica: Jasna Slijepčević
13. Razmatranje prijedloga i donošenje izmjena i dopuna programa, plana i odluka iz nadležnosti Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo za 2013. godinu:
– Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
– Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini
– Izmjene i dopune Plana razvojnih programa grada Belišća za razdoblje od 2013. do 2015. godine
– Odluka o načinu obračuna komunalnog doprinosa na produčju grada Belišća za 2013. godinu
– Odluka o izmjeni i dopuni odluka o subvencijama poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području grada Belišća za 2013. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
14. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2013. godinu s projekcijama za 2014. i 2015.
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing. i pročelnica: Jadranka Krpan, dipl.oec.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje:
– Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
– Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća
Izvjestitelji: gradonačelnik Zvonko Borić, dipl.ing.
16. Odgovori na vijećnička pitanja.
17. Razno.

Molim Vas za obvezan dolazak na sjednicu u zakazano vrijeme. Eventualnu spriječenost dolaska molim unaprijed opravdati na tel. 400-601– grad Belišće.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dejan Šovagović, dipl.ing., v.r.

Video galerija