OBAVIJEST O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANOM TESTIRANJU)

Objavljeno: 15. 3. 2018.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) održat će se prema sljedećem rasporedu u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, u Belišću, Vij. dr. Franje Tuđmana 1 (Velika vijećnica, prizemlje).

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjavaju sve propisane uvjete prema javnom natječaju za prijem u službu:

 

22.3.2018. GODINE (ČETVRTAK) od 9:00-10:30

URED GRADONAČELNIKA
ADMINISTRATIVNI REFERENT

Kandidatkinja koja ispunjava uvjete:

 • Iva Kirner, V. Nazora 7, Belišće.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO  
STRUČNI SURADNIK, POLJOPRIVREDNI REDAR

Kandidat koji ispunjava uvjete:

 • Armando Bičak, Vij. S. H. Gutmanna 2B, Belišće.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE

Kandidat koji ispunjava uvjete:

 • Vedran Berečić, Kr. Tomislava 51, Vinogradci.

 

23.3.2018. GODINE (PETAK) od 9:00-10:30

URED GRADONAČELNIKA
VIŠI STRUČNI REFERENT ZA GOSPODARSKA I DRUŠTVENA PITANJA

Kandidati koji ispunjavaju uvjete:

 • Danijela Torjanac, B. Radić 29, Bistrinci,
 • Katarina Bulut Čolaković, V. Nazora 78, Valpovo,
 • Davor Bulut, I. L. Ribara 31, Valpovo,
 • Nikolina Jugović, B. Radić 39, Koška,
 • Irena Pajnić, J. J. Strossmayera 170, Osijek.

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
VODITELJ ODSJEKA

Kandidati koji ispunjavaju uvjete:

 • Nensi Matijević, Novogradiška 35, Osijek,
 • Branimir Kolarić, I. G. Kovačića 61, Belišće.

 

23.3.2018. GODINE (PETAK) od 10:30-12:00

UPRAVNI ODJEL ZA FINANACIJE I PRORAČUN
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Kandidati koji ispunjavaju uvjete:

 • Josip Simunić, Biševska 23, Osijek,
 • Irena Pajnić, J. J. Strossmayera 170, Osijek,
 • Andrea Kolarić, B. Radić 42, Marjančaci,
 • Domagoj Crnogaj, T. Ujevića 36, Valpovo.

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE NASELJA
ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
REFERENT KOMUNALNI REDAR

Kandidati koji ispunjavaju uvjete:

 • Marko Anić, M. Gupca 75, Belišće,
 • Danijela Torjanac, B. Radić 29, Bistrinci.

 

Opisi poslova radnog mjesta „Administrativni referent“, ustrojenog u okviru Ureda gradonačelnika, Odsjek za opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove Gradske uprave grada Belišća

 

Opisi poslova

 • obavlja poslove uredskog poslovanja, zaprima, razvrstava i otprema poštu, raspoređuje akte po unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, preuzima i raspoređuje predmete prema internim dostavnim knjigama i vodi urudžbeni zapisnik
 • obavlja poslove prijema stranaka te poslove rasporeda dnevnih i tjednih obveza Gradonačelnika
 • nabavlja uredski materijala, reprezentacije te sredstava za čišćenje i održavanje gradskih prostora
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća

Plaća „Administrativni referent“, ustrojenog u okviru Ureda gradonačelnika, Odsjek za opće, administrativne i pomoćno-tehničke poslove Gradske uprave grada Belišća, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • uredsko poslovanje
 • javna nabava.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 6. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 7. Pravilnik o jednostavnoj nabavi Grada Belišća ( “Službeni glasnik” 10/17 ).

 

Opisi poslova radnog mjesta „Stručni suradnik-poljoprivredni redar“ u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu

 

Opisi poslova

 • pomaže u obavljanju poslova iz područja prostornog planiranja, izradi izvješća o stanju u prostoru, planskih i programskih dokumenata s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja te sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje
 • vodi evidenciju o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama
 • koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije
 • surađuje s projektantima i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu projekata
 • vodi projekte gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire gradske investicije
 • obavlja sve poslove u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada
 • priprema i izrađuje rješenja za komunalni doprinos
 • izrađuje troškovnike za sanacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada
 • surađuje s izvođačima radova i sudjeluje na tehničkim pregledima
 • priprema i organizira te prati provedbu mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
 • predlaže programe zaštite okoliša, mjere i izradu studija, planova i drugih akata iz područja zaštite okoliša
 • prati natječaje iz europskih fondova te sudjeluje u izradi prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način
 • sudjeluje u pripremi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem
 • sudjeluje u zaprimanju i obradi prijava šteta od elementarnih nepogoda
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća „Stručnog suradnika-poljoprivrednog redara“ , ustrojenog u okviru Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za gospodarstvo i poljoprivredu određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • prostorno uređenje
 • poljoprivredno zemljište i komasacija poljoprivrednog zemljišta
 • zaštita od elementarnih nepogoda
 • regionalni razvoj
 • utvrđivanje obradivog poljoprivrednog zemljišta
 • zaštita zraka
 • emisije otpadnih voda
 • postupanje sa nezakonito izgrađenim zgradama.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 4. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17)
 5. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15)
 6. Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15)
 7. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04)
 8. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)
 9. Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta (NN 151/13)
 10. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)
 11. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 3/16)
 12. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13)

 

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni suradnik za prostorno planiranje“ u  Upravnom odjelu za prostorno planiranje i gospodarstvo, Odsjek za prostorno planiranje

 

Opisi poslova

 • pomaže u obavljanju poslova iz područja prostornog planiranja, izradi izvješća o stanju u prostoru, planskih i programskih dokumenata s područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja te sudjeluje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja kao i ostalih dokumenata vezanih uz ovo područje,
 • vodi evidenciju o izdanim lokacijskim, građevinskim i uporabnim dozvolama,
 • koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj Grad,
 • sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za gradske investicije,
 • surađuje s projektantima i prikuplja potrebnu dokumentaciju za izradu projekata,
 • vodi projekte gradnje i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire gradske investicije,
 • obavlja sve poslove u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada,
 • priprema i izrađuje rješenja za komunalni doprinos,
 • izrađuje troškovnike za sanacije i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada,
 • surađuje s izvođačima radova i sudjeluje na tehničkim pregledima,
 • priprema i organizira te prati provedbu mjera zaštite i unapređenja prirodnog okoliša,
 • predlaže programe zaštite okoliša, mjere i izradu studija, planova i drugih akata iz područja zaštite okoliša,
 • prati natječaje iz europskih fondova te sudjeluje u izradi prijedloga kapitalnih projekata koji mogu biti financirani na taj način,
 • sudjeluje u pripremi natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH te u obavljanju poslova u svezi s raspolaganjem državnim poljoprivrednim zemljištem,
 • sudjeluje u zaprimanju i obradi prijava šteta od elementarnih nepogoda,
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika,
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara pročelniku Upravnog odjela.

 

Plaća

Plaća „Višeg stručnog suradnika za prostorno planiranje“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za prostorno planiranje i gospodarstvo Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za prostorno planiranje određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • prostorno planiranje
 • upravni postupak
 • gradnja, prostorno uređenje, nezakonito izgrađene građevine
 • komunalne djelatnosti.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15),
 2. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16)
 3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17)
 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17)
 7. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13 i 65/17)
 8. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14)
 9. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine“ broj 108/04)
 10. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ broj 42/14)
 11. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17)
 12. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15 i 20/17)
 13. Odluka o komunalnom doprinosu grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 6/04, 8/05, 13/13 i 7/15).

 

Opisi poslova radnog mjesta „Viši stručni referent za gospodarska i društvena pitanja“, ustrojenog u okviru Ureda gradonačelnika, Odsjek za gospodarska i društvena pitanja Gradske uprave grada Belišća

 

Opisi poslova

 • obavlja stručne poslove podrške u definiranju projekata gospodarskog i društvenog razvoja i njihovoj implementaciji te poslove izrade akata Odsjeka u vezi s upravljanjem i unapređenjem gospodarskih i društvenih procesa
 • obavlja stručne poslove izrade analiza, programa, planova, izvješća i drugih stručnih materijala iz područja gospodarstva i društvenih odnosa
 • obavlja poslove provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza gospodarskih i društvenih procesa
 • obavlja poslove organizacije suradnje Grada s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu te suradnje s organizacijama i udruženjima osnovanim s ciljem promicanja pojedinih gospodarskih i društvenih djelatnosti
 • obavlja poslove suradnje sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, prikupljanja i obrade podataka za izradu izvješća i analiza iz područja gospodarske i društvene suradnje
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća

Plaća „Viši stručni referent za gospodarska i društvena pitanja“, ustrojenog u okviru Ureda gradonačelnika, Odsjek za gospodarska i društvena pitanja Gradske uprave grada Belišća, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • uredsko poslovanje
 • javna nabava
 • pravo na pristup informacijama, sprečavanje sukoba interesa.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 6. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 7. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15)
 8. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)
 9. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15)
 10. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12).

 

Opisi poslova radnog mjesta “Voditelj Odsjeka za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjek za za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Gradske uprave grada Belišća

 

Opisi poslova

 • prati zakonske propise iz djelokruga rada Odsjeka
 • izraduje prijedloge odluka i normativnih akata iz područja rada Odsjeka i inicira donošenje novih akata i usuglašavanje postojećih s vazećim propisima
 • upravlja i koordinira radom Odsjeka u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučuje u prvostupanjskom postupku, organizira poslove i raspoređuje ih na službenike
 • prati izvršavanje poslova i obavlja nadzor
 • zastupa Odsjek i potpisuje akte u pravnom prometu iz djelokruga rada Odsjeka
 • priprema akte i programe za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova iz nadležnosti Odsjeka
 • izrađuje financijski plan i program rada Odsjeka
 • podnosi izvještaje o radu Odsjeka
 • organizira obavljanje poslova izrade te izvršenja programa javnih potreba iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi
 • obavlja poslove organizacije sportskih i turističkih manifestacija i događanja
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odsjeka po nalogu Pročelnika Upravnog odjela i Gradonačelnika
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Pročelniku i Gradonačelniku.

 

Plaća

Plaća “Voditelja Odsjeka za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Odsjek za za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Gradske uprave grada Belišća,

određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • socijalna skrb
 • udruge
 • ustanove i upravljenje javnim ustanovama u kuturi
 • turističke zajednice.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11)
 3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16 i 3/16)
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 5. Odluka o davanju socijalnih potreba socijalno ugroženih osoba s područja grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 1/14 i 1/15)
 6. Zakon o socijalnoj skrbi, ( Narodne novine, 157/13, 152/14, 99/15, 52/16)
 7. Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17)
 8. Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
 9. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 10. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
 11. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09)
 12. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
 13. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13)
 14. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 , 154/14, 70/16 i 131/17).

 

Opisi poslova radnog mjesta “Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za financije i proračun, Odsjek za računovodstvo i financije Gradske uprave grada Belišća

 

Opisi poslova

 • knjigovodstveno prati naplatu prihoda od poreza i drugih te usklađuje evidencije poreznog i financijskog knjigovodstva
 • sudjeluje u izradi mjesečnih izvješća o financijskom poslovanju proračuna i tijela gradske uprave
 • sudjeluje u vođenju evidencije poreznih obveznika grada
 • obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove za potrebe Grada i proračunskih korisnika
 • obavlja poslove dnevnog kontiranja i knjiženja prihoda i rashoda
 • obavlja poslove knjigovodstvenog vođenja imovine Grada kao i obračun amortizacije
 • sudjeluje u izradi kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvješća
 • priprema podatke o nenaplaćenim prihodima iz domene drugih upravnih odjela Grada
 • prati dinamiku priljeva prihoda proračuna i kontrolira izvršenje planiranih izdataka proračuna
 • obavlja poslove godišnjeg popisa osnovnih sredstava i sitnog inventara te pomaže u radu inventurnih komisija
 • obavlja poslove vođenja propisanih evidencija i baza podataka
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća

Plaća “Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za financije i proračun, Odsjek za računovodstvo i financije Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua.Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • računovodstvo i financije.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14)
 5. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17)
 6. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)
 7. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
 8. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 9. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/1712)
 10. Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17)
 11. Opći porezni zakon (NN 115/16)
 12. Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16).

 

Opisi poslova radnog mjesta “Referent-komunalni redar“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća

 

Opisi poslova

 • sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima
 • obavlja poslove nadzora nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti te upozorava pravne i fizičke osobe na postupanja koja nisu u skladu sa Zakonom i Odlukom
 • zaprima prijave građana i službenih osoba o kršenju komunalnog reda i obrađuje iste
 • izdaje rješenja o počinjenom prekršaju i naređuje poduzimanje radnji u svrhu održavanja komunalnog reda, naplaćuje novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, izdaje obavezne prekršajne naloge i predlaže pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu i Odluci o komunalnom redu
 • surađuje s nadležni tijelima a na području grada Belišća radi učinkovitijeg održavanja komunalnog reda i obavljanja poslova
 • obavlja i duge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu Voditelja
 • odgovoran je za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, a za svoj rad odgovara Voditelju.

 

Plaća

Plaća“Referent-komunalni redar“, ustrojenog u okviru Upravnog odjela za komunalno-stambene djelatnosti i uređenje naselja, Odsjek za komunalno redarstvo i komunalne poslove Gradske uprave grada Belišća određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17).

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. Područja iz kojih se obavlja provjera znanja i sposobnosti:

 • lokalna i područna (regionalna) samouprava
 • službenički odnosi
 • upravni postupak
 • komunalne djelatnosti.

 

Popis pravnih izvora

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 5. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)
 6. Odluka o komunalnom doprinosu grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 6/04, 8/05, 13/13, 7/15 i 13/17)
 7. Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 9/01, 8/05 i 13/17)
 8. Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 6/04, 1/12, 8/13, 2/16 i 9/16)
 9. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 10. Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17).

 

Video galerija