Savjetovanje s javnošću

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“ br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti Plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Savjetovanje s javnošću tijela jedinice lokalne samouprave provode preko internetske stranice, objavom nacrta općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga dužna su izraditi i objaviti na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo. Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

Nadležna upravna tijela Grada objavljivat će nacrte općih akata o kojima se provodi javno savjetovanje kao i izvješća o završenim savjetovanjima. Slijedom navedenog izrađen je Obrazac za sudjelovanje javnosti putem kojega građani mogu uputiti svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je savjetovanja u tijeku i Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću koji će nadležna upravna tijela nakon provedenog savjetovanja objaviti, a iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne s obrazloženjem.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu upisanu na Obrascu.

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2019. godinu

OTVORENA SAVJETOVANJA

 

ZATVORENA SAVJETOVANJA

Izvješće o provedenom savjetovanju zainteresiranih gospodarskih subjekata u predmetu “Izgradnja pristupne ceste do odlagališta- produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od ulice Zinke Kunc do odlagališta”

Prethodno savjetovanje_Izgradnja pristupne ceste do dolagališta-produžetak ulice Starovalpovački put

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu konačnog prijedloga Odluke o komunalnom redu

Nacrt.prijedloga.odluke.o.komunalnom.redu_(otvoreno savjetovanje od 21.06. do 10. 07. 2019.)

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te načinu postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa

Odluka.o.uvjetima.i.nacinu.drzanja.kućnih.ljubimaca.GradBelisce_14.5.2019.

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije i dogradnje građevine za preradu starog ppaira i povećanja kapaciteta postrojenja DS Smith Belišće Croatia d.o.o., Grad Belišće, Osječko-baranjska županija.

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Belišća

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Belišća

 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa javnošću o Nacrtu prijedloga

Video galerija