V. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

1
2
3
4
5
6

Pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
Tel: +38531 400-630, E-mail: antonija.ab@belisce.hr

Savjetnica za društvene djelatnosti Monika Jurkin, mag.prim.educ.
Tel:+38531 400-632, E-mail: monika.jurkin@belisce.hr

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti – pripravnica Lea Kozina, mag.philol.croat.
Tel:+38531 400-632, E-mail: lea.kozina@belisce.hr

Djelokrug poslova

Poslovi upravljanja i koordiniranja radom Odjela u skladu sa zakonom i drugim propisima te odlučivanje u prvostupanjskom postupku, organizacija poslova i raspoređivanje na službenike, praćenje izvršavanja poslova i obavljanje nadzora, poslovi pripreme akata za Gradonačelnika i Gradsko vijeće te njihova tijela, poslovi izrade financijskog plana i programa rada Odjela te podnošenje izvještaja o radu, praćenje i analiza stanja u području društvenih djelatnosti, briga o izradi te izvršenju programa javnih potreba iz područja kulture, tehničke kulture, tjelesne kulture i sporta, zdravstva i socijalne skrbi, predškolskog odgoja i školstva, briga o izradi te izvršenju programa iz područja nacionalnih manjina, mladih i turizma, koordiniranje radom javnih ustanova kojima je osnivač Grad te radom udruga iz nadležnosti odjela, briga o realizaciji odobrenih sredstava te obavlja kontrolu svrhovitog utroška odobrenih sredstava projektima udruga, ovlašćivanje osobe za čuvanje pečata i potpise pojedinih dokumenata, briga o stručnom usavršavanju i doškolovanju službenika, osiguravanje suradnje Odjela s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te drugim institucijama, organizacija suradnje s drugim upravnim odjelima u obavljanju zajedničkih poslova.

 

V.1. ODSJEK ZA SPORT, TJELESNU KULTURU, TURIZAM, ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Voditelj Odsjeka za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Branimir Kolarić, dipl.ing.agr.
Tel: +38531 400-633, E-mail: branimir.kolaric@belisce.hr

Stručna suradnica za sport, tjelesnu kulturu, turizam, zdravstvo i socijalnu skrb Kristina Horvat, iur.
Tel: +38531 400-631, E-mail: kristina.horvat@belisce.hr

Djelokrug poslova

Stručno – analitički poslovi iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, poslovi izrade i vođenja evidencije korisnika sredstava iz navedenih područja koja se osiguravaju u okviru gradskog proračuna, sudjelovanje u izradi i provođenju programa javnih potreba iz područja sporta, tjelesne kulture, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, sastavljanje izvješća o realizaciji programa javnih potreba, suradnja u obavljanju stručnih poslova vezanih uz zahtjeve stranaka te provedbi postupa u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi.

 

 

Video galerija